Algemene voorwaarden FAK Nederland B.V.

Bedrijfsgegevens
FAK Nederland B.V.
www.fak-nederland.nl

Goolkatenweg 65
7521 BE Enschede
Nederland
088-4321523


ONDERDEEL A - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan FAK opdracht heeft gegeven tot het leveren en/of ter beschikking stellen van Software, Hardware en/of het leveren van Diensten, dan wel daartoe een offerte vraagt, aan wie FAK een offerte of aanbod doet of voor wie FAK een prestatie verricht.
- FAK: FAK Nederland BV., gevestigd te (7521 BE) Enschede aan de Goolkatenweg 65, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52828727
- Financieringsmaatschappij: een rechtspersoon waarmee Afnemer een financieringsovereenkomst aan kan gaan ten behoeve van de financiering van de aan te schaffen Hardware.
- Hardware: alle roerende zaken waarop de Software van FAK aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld.
- Informatie: vrijblijvende informatieverschaffing door FAK aan Afnemer met betrekking tot de door Afnemer te verkrijgen Hardware ten behoeve van de Software en de wijze waarop Afnemer deze Hardware kan financieren met behulp van een Financieringsmaatschappij. Deze Informatie dient niet te worden opgevat als een advies van FAK aan Afnemer.
- Installatie: het installeren van Software op Hardware door FAK.
- Koop: de aankoop van Hardware door Afnemer bij FAK als wederverkoper van Hardware, geproduceerd door derden.
- Licentie: een in tijdsduur beperkt, niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar recht om de Software te mogen gebruiken.
- Licentievergoeding: de maandelijkse vergoeding die Afnemer voor een Licentie aan FAK dient te voldoen.
- Nieuwe Versie: Een opvolgende versie van de Software met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
- Offerte: iedere schriftelijke aanbieding en/of ieder schriftelijk voorstel met betrekking het ter beschikking stellen van Software op basis van een Licentie, alsmede de eventuele Installatie en Koop die/dat wordt uitgebracht aan Afnemer door FAK.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen FAK en Afnemer tot het ter beschikking stellen van Software op basis van een Licentie, alsmede de eventuele Installatie en Koop.
- Software: de door FAK ontwikkelde en beschikbaar gestelde software zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waarop Afnemer een aantal Licenties verkrijgt in overeenstemming met het overeengekomen aantal Werkplekken.
- Verbeterde Versie: een verbeterde versie van de Software die reeds aan Afnemer beschikbaar is gesteld met in overwegende mate aanpassingen en/of aanvullingen op de reeds bestaande functionaliteiten, onder dezelfde naam als de reeds aan Afnemer beschikbaar gestelde Software uitgebracht.
- Werkplekken: het aantal door FAK aan Afnemer beschikbaar gestelde Licenties.
1.2 Daar waar artikel 1.1 woorden in enkelvoud noemt wordt ook het meervoud bedoeld en andersom.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geheimhouding
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van FAK, op alle Overeenkomsten die FAK met Afnemers sluit en op alle Informatie die FAK aan Afnemer verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (eventuele) toekomstige Overeenkomsten en of aanvullende Overeenkomsten die tot stand komen tussen FAK en Afnemer.
2.2 Eventueel door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genoemd, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door FAK.
2.3 Ingeval de inhoud van deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen door FAK en Afnemer bij Overeenkomst is overeengekomen, dan gaat de inhoud van de Overeenkomst voor de inhoud van deze algemene voorwaarden.
2.4 Omtrent al hetgeen in het kader van enige Offerte, Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden beschikbaar wordt gesteld door FAK aan Afnemer, zal door Afnemer strikte geheimhouding in acht worden genomen. Onder deze geheimhoudingsverplichting valt onder meer (maar niet slechts) de verplichting door FAK beschikbaar gestelde Software niet aan derden beschikbaar te stellen dan wel nimmer anderszins derden toegang tot c.q. inzage in deze Software te geven.
2.5 De artikelen zoals opgenomen in ‘Onderdeel A’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele Overeenkomst tussen FAK en Afnemer. De artikelen zoals opgenomen in “Onderdeel B’ hebben specifiek betrekking op de door FAK beschikbaar gestelde Software. De artikelen zoals opgenomen in ‘Onderdeel C’ hebben specifiek betrekking op Hardware. De artikelen zoals opgenomen in Onderdeel B en Onderdeel C zijn slechts van toepassing indien en voor zover Software en Hardware onderdeel uitmaken van enige Offerte, Overeenkomst en/of Informatie tussen FAK en Afnemer. Indien in Onderdeel B en Onderdeel C van toepassing zijn en daarin artikelen zijn opgenomen die in strijd zijn met artikelen uit Onderdeel A, dan prevaleren deze artikelen uit Onderdeel B en Onderdeel C. Voor al het overige zijn de artikelen zoals opgenomen in Onderdeel A onverminderd van toepassing op Software en Hardware.
2.6 De artikelen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na einde van enige Overeenkomst tussen FAK en Aannemer te blijven voortduren, zullen onverminderd blijven voortduren. Hieronder worden onder meer

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle door FAK uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend en hebben een indicatief karakter, tenzij in de Offerte expliciet anders is opgenomen. Dit geldt ook voor voorcalculaties en begrotingen die door FAK aan Afnemer worden verstrekt.
3.2 De door FAK uitgebrachte Offertes bestaan uit een aanbieding voor een of meer Licentie(s) op Software en een eventueel aanvullend aanbod dat bestaat uit Installatie, Informatie en/of Koop.
3.3 Alle Offertes die FAK uitbrengt zijn geldig gedurende de termijn die daarop staat vermeld. Voor zover op een Offerte geen termijn staat vermeld, bedraagt de geldigheidsduur dertig (30) dagen na dagtekening van de Offerte.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van Afnemer van de door FAK uitgebrachte Offerte, dan wel door aanvang van de in de Offerte gespecificeerde werkzaamheden door FAK.
3.5 Indien Afnemer afwijkt van de door FAK afgegeven Offerte, dient Afnemer deze afwijking expliciet en schriftelijk aan FAK te melden. Een dergelijke afwijking geldt als afwijzing van de Offerte en deze afwijking leidt alleen tot een Overeenkomst tussen FAK en Afnemer conform die afwijking, indien en voor zover FAK deze afwijking schriftelijk heeft geaccepteerd. Het uitblijven van een acceptatie door FAK dient te worden begrepen als een afwijzing van de afwijking door FAK.
3.6 Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd, dan wel dat sprake is van meerwerk, dan is FAK bevoegd de kosten voor deze wijzigingen in de werkzaamheden, alsmede de kosten voor het meerwerk, naar redelijkheid bij Afnemer in rekening te brengen. Onder redelijk wordt in ieder geval verstaan de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen, jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform de Consumenten Prijs Index (CPI, 2015 = 100) van het CBS “CPI alle bestedingen september” van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle prijzen worden weergegeven in euro’s en dienen te worden verstaan exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen zoals van toepassing op de datum van het uitbrengen van de Offerte, dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst.
4.2 FAK heeft het recht iedere prijsstijging, voor zover deze het gevolg zijn van gestegen inkoopprijzen en/of gestegen prijzen van door haar in te kopen diensten, door te berekenen aan Afnemer. FAK stelt Afnemer voorafgaand aan de doorvoering schriftelijk op de hoogte van de prijsstijging.
4.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst andere kostenverhogende omstandigheden voordoen, heeft FAK – mits deze kostenverhogende omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren – het recht om hiermee verband houdende prijsstijgingen aan Afnemer door te berekenen. FAK stelt Afnemer voorafgaand aan de doorvoering schriftelijk op de hoogte van de prijsstijging.
4.4 Alle door FAK gehanteerde prijzen voor Licenties zijn bindend tot 31 december van elk jaar. FAK is bevoegd de prijzen voor Licenties elk jaar met ingang van 1 januari te indexeren conform de Consumenten Prijs Index (CPI, 2015 = 100)

Artikel 5 – Betaling
5.1 Afnemer is niet bevoegd tot enige vorm van aftrek, korting, opschorting, verrekening of compensatie ten aanzien van de door Afnemer aan FAK te betalen bedragen.
5.2 Indien er meerdere Afnemers zijn, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van alle aan FAK verschuldigde bedragen.
5.3 Indien betaling door middel van automatische incasso niet kan plaatsvinden of indien Afnemer een factuur niet binnen de daartoe gestelde termijn voldoet, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van het intreden van het verzuim wettelijke (handels)rente verschuldigd aan FAK.
5.4 Indien Afnemer in verzuim verkeert, is FAK bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle openstaande bedragen volledig voldaan zijn.
5.5 Indien FAK incassomaatregelen en gerechtelijke maatregelen treft ter voldoening van de openstaande bedragen door Afnemer is Afnemer verplicht om alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten aan FAK te voldoen binnen veertien (14) dagen nadat deze kosten door FAK aan Afnemer zijn gefactureerd. Indien Afnemer niet binnen de gestelde termijn alle gefactureerde kosten betaalt, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim.
5.6 Afnemer is verplicht om desgevraagd en op eerste verzoek van FAK zekerheid te stellen voor betaling van de door Afnemer aan FAK te betalen bedragen. Indien Afnemer niet voldoet aan een dergelijk verzoek, raakt zij direct in verzuim.

Artikel 6 – Klachten
6.1 Eventuele klachten omtrent de Software, Hardware, Installatie, Koop en Informatie, alsmede eventuele gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na het betreffende voorval schriftelijk bij FAK te worden gemeld, op straffe van verval van

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 In alle gevallen waarin FAK of eventueel door haar ingeschakelde derden jegens Afnemer aansprakelijk is/zijn voor schade geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade die onder de aansprakelijkheidsverzekering van FAK wordt gedekt en maximaal tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert aan FAK. In geen geval is FAK aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval (maar niet slechts) verstaan: gevolgschade, zuivere vermogensschade, gederfde winst en/of omzet, reputatieschade, verminderde goodwill, stagnatie van bedrijf c.q. productie, transportkosten, kosten in verband met recall-acties en immateriële schade. 7.2 In aanvulling op hetgeen in artikel 7.1 is bepaald, is FAK nimmer aansprakelijk voor: - Schade die Afnemer mogelijkerwijs lijdt als gevolg van de door haar gebruikte Hardware, ongeacht of sprake is van Koop van deze Hardware op basis van de Overeenkomst of dat deze Hardware door een Financieringsmaatschappij die door FAK is genoemd in haar Informatie aan Afnemer beschikbaar is gesteld. Onder schade veroorzaakt door Hardware wordt onder meer (maar niet slechts) verstaan: schade als gevolg van het gebrekkig c.q. niet functioneren van de Hardware, schade als gevolg van het gebrekkig c.q. niet functioneren van de Software veroorzaakt door de Hardware en schade als gevolg van het ontbreken van geschikte Hardware. - Schade die Afnemer mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het niet verkrijgen van financiering voor het verkrijgen van geschikte Hardware bij een Financieringsmaatschappij die door FAK is genoemd in haar Informatie. - Schade die is ontstaan op basis van informatie die FAK van Afnemer heeft verkregen, indien en voor zover deze informatie onjuist en/of onvolledig bleek te zijn. Onder deze schade wordt onder meer (maar niet slechts) verstaan schade die ontstaat als gevolg van (onvoldoende) Licenties op (ongeschikte) Software en Informatie over c.q. Koop van ongeschikte Hardware als gevolg van onjuiste c.q. onvolledige informatie verstrekt door Afnemer aan FAK. - Schade die Afnemer lijdt en die rechtstreeks voortkomt uit c.q. verband houdt met de relatie die mogelijkerwijs ontstaat tussen Afnemer en de Financieringsmaatschappij die door FAK is genoemd in haar Informatie. - Schade die het gevolg is van overmacht en omstandigheden die niet aan de schuld van FAK te wijten zijn en die ook niet voor haar rekening komen op grond van de wet, een rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop FAK geen invloed uit kan oefenen, waaronder onder meer (maar niet slechts): staking, tekort aan personeel, brand, storm- en of waterschade, faillissement of overmacht van leveranciers en/of onderaannemers van FAK, alsmede transport- of productiestoringen. 7.3 Afnemer vrijwaart FAK voor alle aanspraken door de Financieringsmaatschappij, producenten van Hardware en/of derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan FAK toerekenbaar is. 7.4 Indien de hiervoor in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen geen stand houden, geldt dat de aansprakelijkheid van FAK beperkt is tot tienmaal het factuurbedrag dat zij maandelijks ten behoeve van het aantal Licenties voor de Werkplekken aan Afnemer in rekening brengt, met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en privacy
8.1 Zowel FAK als Afnemer verplicht zich alle nodige maatregelen te nemen om alle ontvangen informatie van de ander als vertrouwelijk te behandelen, tenzij deze informatie logischerwijs niet als vertrouwelijk behoeft te worden aangemerkt. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft onverminderd voortbestaan na het eindigen c.q. beëindigen van enige Overeenkomst tussen FAK en Afnemer.
8.2 In het bijzonder zullen FAK en Afnemer zich inspannen alle verplichtingen die op hen rusten op grond van de Verordening 2016/679/EU, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht te nemen.
8.3 Afnemer is verplicht alle persoonsgegevens in de zin van de AVG van de Software en Hardware te verwijderen alvorens zij Software en/of Hardware om welke reden dan ook beschikbaar stelt aan FAK. Indien Afnemer zich niet aan deze verplichting houdt, is FAK bevoegd alle persoonsgegevens in de zin van de AVG van de Software en Hardware te vernietigen.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
9.1 FAK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar beschikbaar gestelde Software voor. De Offerte en Overeenkomst omvatten slechts een beperkt gebruiksrecht op de door FAK beschikbaar gestelde en aan FAK toebehorende Software en niets uit enige Offerte en Overeenkomst dient verstaan te worden als een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht aan Afnemer.
9.2 FAK behoudt zich tevens het recht voor technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Afnemer is verplicht haar medewerking te verlenen aan FAK

Artikel 10 – Looptijd en beëindiging
10.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen wordt de Overeenkomst tussen FAK en Afnemer aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar. Na afloop van deze periode eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
10.2 FAK heeft de bevoegdheid de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van Afnemer ontstaat, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet:
- Afnemer is in staat van faillissement verklaard;
- Aan Afnemer is (voorlopige) surséance van betaling verleend;
- Afnemer is toegelaten tot de schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP);
- De onderneming van Afnemer wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen;
- Afnemer handelt in strijd met enige bepaling uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden en herstelt dit niet binnen een periode van veertien (14) dagen nadat zij daartoe door FAK schriftelijk in de gelegenheid is gesteld.
10.3 Indien de Overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd ingevolge artikel 10.2 worden alle door Afnemer aan FAK verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op deze algemene voorwaarden en op elke tussen FAK en Afnemer uitgebrachte Offerte en gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen naar aanleiding van een Offerte, Overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Artikel 12 – Overige bepalingen
12.1 Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten c.q. verplichtingen uit hoofde van de tussen FAK en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst over te dragen en/of met beperkte rechten te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
12.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden, alsmede afwijkingen van en/of aanvullingen op alle tussen FAK en Afnemer gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
12.3 Indien een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt/blijken te zijn, dan tast de ongeldigheid van deze bepaling(en) de geldigheid van deze algemene voorwaarden als geheel niet aan. FAK en Afnemer zullen in onderling overleg komen tot (een) nieuwe bepaling(en) die de ongeldige bepaling(en) vervangt/vervangen, waarbij FAK en Afnemer (een) geldige nieuwe bepaling(en) zullen overeenkomen die zoveel mogelijk tegemoet komt/komen aan de bedoelingen van FAK en Afnemer ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.


ONDERDEEL B - SOFTWARE

Artikel 13 – Beschikbaar stellen Software en installatie
13.1 Met de totstandkoming van de Overeenkomst verleent FAK aan Afnemer de hoeveelheid Licenties op de overeengekomen Software als benodigd voor het overeengekomen aantal Werkplekken, welke Licenties door Afnemer worden geaccepteerd.
13.2 Indien Afnemer meer Werkplekken wenst af te nemen van FAK, dan zal Afnemer dit schriftelijk bekendmaken bij FAK. FAK zal daaropvolgend een Offerte verstrekken waarin ten minste het aantal extra Werkplekken en de bijbehorende prijs voor het bijbehorende aantal Licenties is opgenomen. FAK zal de extra Werkplek(ken) tegen de op dat moment geldende prijzen voor een Licentie aan Afnemer beschikbaar stellen.
13.3 FAK en Afnemer komen overeen op welke wijze en welke termijn FAK de Software aan Afnemer beschikbaar stelt. De termijn als overeengekomen tussen FAK en Afnemer dient nimmer begrepen te worden als een fatale termijn. Het beschikbaar stellen van de Software kan op de volgende manieren geschieden:
- Installatie van de Software door FAK op de Hardware;
- Het op andere wijze (digitaal) beschikbaar stellen van de Software door FAK ter installatie door Afnemer.
13.4 Bij het beschikbaar stellen van de Software stelt FAK Afnemer tevens alle relevante informatie over de eventuele technische beschermingsmaatregelen in de Software beschikbaar, zoals productsleutels. Deze verplichting geldt nadien ook indien Afnemer kan aantonen dat hij informatie over deze technische beschermingsmaatregelen heeft verloren. FAK is in dat geval bevoegd administratiekosten in rekening te brengen voor het verstrekken van de gewenste informatie.
13.5 Indien Afnemer de Software zelf installeert, doet Afnemer dit in overeenstemming met de hiertoe door FAK beschikbaar gestelde handleidingen. Eventuele ondersteuning door FAK bij de installatie geschiedt op basis van de voorwaarden zoals bij Overeenkomst bepaald. Indien en voor zover bij Overeenkomst geen ondersteuning is overeengekomen, is FAK gerechtigd zijn inspanningen bij Afnemer in rekening te brengen.
13.6 Nadat Installatie van de Software is voltooid voert Afnemer een beperkte acceptatietest uit. Indien Afnemer vaststelt dat de Software overeenkomstig de Overeenkomst functioneert, bericht Afnemer FAK schriftelijk over de acceptatie van de Software. Het niet accepteren van de Software dient schriftelijk te geschieden binnen veertien (14) dagen na het voltooien van de Installatie van de Software. Indien Afnemer FAK niet binnen veertien (14) dagen na het voltooien van de Installatie van de Software bericht over het niet accepteren

Artikel 14 – Gebruiksvoorwaarden
14.1 Het is Afnemer toegestaan de Software op de Hardware te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het met de Software beoogde gebruik.
14.2 Afnemer is gerechtigd back-up kopieën van de Software te maken en te bewaren voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.
14.3 De Licentie kent de volgende beperkingen:
a. Het is Afnemer niet toegestaan de Software in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
b. Het is Afnemer niet toegestaan de Software aan te passen of te wijzigen;
c. Het is Afnemer niet toegestaan de Software te gebruiken op meer Werkplekken dan overeengekomen met FAK.
d. Het is Afnemer niet toegestaan de broncode van de Software door middel van reverse engineering te reconstrueren.
e. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Software te verwijderen.
14.4 FAK is gerechtigd ten minste eenmaal per jaar een audit uit te (laten) voeren om het daadwerkelijke aantal Werkplekken bij Afnemer vast te stellen en te onderzoeken of Afnemer de Software gebruikt overeenkomstig hetgeen is bepaald in dit artikel 14. Afnemer verplicht zich aan dergelijke audits mee te werken.
14.5 Indien komt vast te staan dat Afnemer het aantal Werkplekken overschrijdt, dan zijn eventuele kortingen op de prijs voor de Licenties niet langer meer van toepassing. Bovendien brengt FAK met terugwerkende kracht tot het moment waarop het aantal Werkplekken is overschreden de op dat moment geldende prijs voor een Licentie in rekening voor het aantal overschrijdingen. Indien het moment van overschrijding niet kan worden vastgesteld, is FAK ten minste bevoegd met terugwerkende kracht per overschrijding een prijs voor een Licentie in rekening te brengen voor een periode van drie (3) maanden. Ten slotte komen alle kosten die FAK redelijkerwijs heeft gemaakt ten behoeve van de audit voor rekening van Afnemer.
14.6 Indien Afnemer de Software op Hardware van een derde wil installeren zodat deze derde de Software ten behoeve van Afnemer kan beheren, behoeft Afnemer daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van FAK. Het al dan niet geven van toestemming staat ter vrije beoordeling van FAK.
14.7 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, is Afnemer verplicht het gebruik van de Software te staken en (alle kopieën van) de Software onverwijld aan FAK te retourneren of te verwijderen van zijn systemen, een en ander ter vrije bepaling van FAK. Indien Afnemer bevoegd is de Software te verwijderen van zijn

Artikel 15 – Betaling
15.1 Betaling vindt maandelijks plaats door middel van een automatische incasso.
15.2 Indien tussen FAK en Afnemer bij Overeenkomst geen automatische incasso is overeengekomen, stuurt FAK Afnemer maandelijks een factuur tegen vooruitbetaling. Afnemer dient deze factuur binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van de factuur te voldoen.

Artikel 16 – Onderhoud, Verbeterde Versies en Nieuwe Versies
16.1 Afnemer is verplicht de Software deugdelijk en in overeenstemming met de daartoe door FAK verstrekte handleidingen en (mondelinge) instructies, in welke vorm dan ook, te gebruiken teneinde gebreken en daarmee correctief onderhoud door FAK aan de Software zoveel mogelijk te voorkomen.
16.2 FAK is gerechtigd om bij problemen in de werking van de Software bij wijze van correctief onderhoud tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de Software aan te brengen zonder dat Afnemer gerechtigd is tot vergoeding van enige schade die hieruit voortvloeit. Afnemer is voorts verplicht mee te werken aan de uitvoering van dergelijk correctief onderhoud door FAK.
16.3 Indien vast komt te staan dat correctief onderhoud als beschreven in artikel 16.2 vereist is als gevolg van het ondeugdelijk gebruik van de Software door Afnemer, dan is Afnemer verplicht alle door FAK hiertoe gemaakte kosten integraal te vergoeden.
16.4 Indien Afnemer wenst dat FAK preventief onderhoudt verricht aan de Software, dan zullen FAK en Afnemer hiertoe bij Overeenkomst of enige aanvullende overeenkomst overeenkomen. Afnemer heeft zonder dat hiertoe is overeengekomen tussen FAK en Afnemer geen recht op preventief onderhoud door FAK.
16.5 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is FAK bevoegd aan Afnemer Verbeterde Versies van de Software beschikbaar te stellen. Afnemer is in dat geval verplicht de Verbeterde Versies binnen de door FAK daartoe gestelde periode te installeren, dan wel ervoor zorg te dragen dat FAK in staat wordt gesteld de Verbeterde Versies te installeren bij Afnemer.
16.6 Indien FAK gedurende de looptijd van de Overeenkomst een Nieuwe Versie van de Software ontwikkelt, dan kunnen Afnemer en FAK bij aanvullende overeenkomst overeenkomen dat deze Nieuwe Versie aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld. FAK is in geen enkel geval verplicht een Nieuwe Versie aan Afnemer beschikbaar te stellen en behoudt zich het recht voor het beschikbaar stellen van een Nieuwe Versie aan Afnemer te weigeren, bijvoorbeeld (maar niet slechts) in gevallen waarin de Hardware van Afnemer niet in geschikt is voor de Nieuwe Versie.

ONDERDEEL C - HARDWARE

Artikel 17 – Beschikbaar stellen van Hardware
17.1 FAK en Afnemer kunnen bij Overeenkomst Koop overeenkomen, waarna Afnemer deze Hardware vervolgens aan FAK ter beschikking stelt ten behoeve van de Installatie van de door FAK aangeboden Software.
17.2 Door FAK wordt slechts de door Afnemer gewenste Hardware aan Afnemer beschikbaar gesteld op basis van Koop. Afnemer wordt door FAK uitdrukkelijk niet geadviseerd om over te gaan tot aankoop van bepaalde Hardware. FAK kan dan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de keuze die Afnemer maakt ten aanzien van de gekochte Hardware. Op Afnemer rust de verantwoordelijkheid en verplichting Hardware ter beschikking te stellen waarop de door FAK aangeboden Software naar behoren werkzaam kan zijn.
17.3 Indien Afnemer niet in staat is de koopsom voor de door haar gewenste Hardware in één keer te voldoen, heeft Afnemer de mogelijkheid een Financieringsmaatschappij te benaderen ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste Hardware. In deze situatie geldt tussen FAK en Afnemer het volgende: FAK kan Afnemer Informatie verstrekken, bestaande uit de naam van een Financieringsmaatschappij. Deze Informatie wordt op geheel vrijblijvende wijze aan Afznemer bekendgemaakt. Afnemer is nimmer verplicht om met Financieringsmaatschappij een overeenkomst aan te gaan ten behoeve van de gewenste Hardware. FAK aanvaardt in dat kader dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade die Afnemer mogelijkerwijs zal lijden, bijvoorbeeld (maar niet slechts) in de situatie dat Afnemer schade lijdt in de rechtsverhouding tussen Financieringsmaatschappij en Afnemer, alsmede in de situatie dat Afnemer schade lijdt doordat geen overeenkomst tussen Financieringsmaatschappij en Afnemer tot stand komt.

Artikel 18 – Levering en betaling bij Koop
18.1 FAK en Afnemer komen bij Overeenkomst overeen op welke termijn FAK de Hardware bij Afnemer levert. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt dat FAK de Hardware zo spoedig mogelijk na ontvangst door FAK van de Hardware van de leverancier wordt geleverd bij Afnemer. De termijn als overeengekomen tussen FAK en Afnemer dient nimmer begrepen te worden als een fatale termijn.
18.2 FAK levert de Hardware aan Afnemer af op de plaats waar de onderneming van Afnemer is gevestigd. Afnemer stelt FAK terstond in de gelegenheid tot Installatie van de Software overeenkomstig artikel 13.
18.3 FAK stuurt Afnemer onverwijld na bestelling van de Hardware bij de leverancier van de desbetreffende Hardware een factuur ter voldoening van de gehele koopprijs van de Hardware. Afnemer is verplicht deze factuur binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van de factuur te voldoen. Deze termijn is fataal; indien Afnemer de factuur niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
19.1 Hardware die door FAK aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld op basis van Koop, wordt geleverd onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer al haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst volledig heeft voldaan.
19.2 FAK behoudt zich het eigendom van de Hardware ten minste voor gedurende de periode dat Afnemer:
a. In gebreke is met het voldoen aan enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten tussen FAK en Afnemer.
b. Niet voldoet aan betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten tussen FAK en Afnemer, alsmede aan enige betalingsverplichting van Afnemer jegens FAK buiten overeenkomst.
19.3 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan op enige wijze te beschikken over de Hardware gedurende de periode dat FAK zich het eigendom van de Hardware voorbehoudt.
19.4 Indien FAK haar eigendomsvoorbehoud uitoefent en in dit kader de Hardware van Afnemer terugvordert, is Afnemer verplicht FAK toegang te geven tot de locatie waar de Hardware zich bevindt teneinde zich de macht over de Hardware te verschaffen.


Versie 3 - augustus 2019


Contact

Meer weten of direct solliciteren? Neem contact met ons op of kom gewoon eens langs voor een bak koffie!Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


T: +31(0)88 432 13 25
info@fak-nederland.nl

Mail ons

Voor een bezoek aan ons kantoor kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken.


Goolkatenweg 65
7521 BE Enschede

Bekijk op kaart

Adres voor goederenontvangst
 


Rigtersbleek-Westend 3
7521 RC Enschede

Bekijk op kaart