Algemene voorwaarden FAK Nederland B.V.

1. Bedrijfsgegevens
FAK Nederland B.V.
www.fak-nederland.nl

Goolkatenweg 65
7521 BE Enschede
Nederland
088-4321523

2. Definities
2.1. FAK: FAK Nederland B.V.
2.2. Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden leest en/of accepteert.
2.3. Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.
2.4. Aanbieding: Voorstel.
2.5. Offerte: Formeel voorlopig aanbod.
2.6. Overeenkomst: of contract, dat totstand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt.
2.7. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
2.8. Fatale termijn: uiterste tijdslimiet waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden.
2.9. Liquidatie: Opheffen van een bedrijf.
2.10. Surseance van betaling: Tijdelijk uitstel van betaling.

3. Algemeen
3.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FAK en een Wederpartij waarop FAK deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
3.2. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze Voorwaarden, in dat geval blijven wel de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
3.3. FAK behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden.
3.4. Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van FAK en haar directie.
3.5. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FAK, voor de uitvoering waarvan door FAK derden dienen te worden betrokken.
3.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.7. Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd dan wel nietig zijn of worden verklaard door het gerecht of een andere jurisdictie, blijft het overige in deze Voorwaarden onverkort van toepassing. FAK en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
3.9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Voorwaarden.
3.10. Indien FAK niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FAK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

4. Privacy
4.1. Om onze producten en diensten te leveren en te optimaliseren verzamelen wij gegevens van onze klanten en relaties. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
4.2. Meer over privacy en persoonsgegevens zijn te vinden in de Privacy Verklaring van FAK. Deze is te vinden op www.fak-nederland.nl/privacy.html

5. Offertes en aanbiedingen
5.1. Alle offertes en aanbiedingen van FAK zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
5.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.3. FAK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.4. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant te maken.
5.5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.
5.6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FAK daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FAK anders aangeeft.
5.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht FAK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Eigendomsvoorbehoud hardware en software / licenties
6.1. Alle door FAK in het kader van de overeenkomst geleverde hardware blijven eigendom van FAK totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met FAK gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6.2. Alle door FAK in het kader van de overeenkomst geleverde licenties blijven eigendom van FAK en zijn slechts in bruikleen gedurende de tijd van de overeenkomst.
6.3. Door FAK geleverde zaken, die ingevolge lid 2. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6.4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FAK veilig te stellen.
6.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om FAK daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan FAK ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is FAK gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens FAK bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.7. Voor het geval FAK zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FAK en door FAK aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FAK zich bevinden en die zaken terug te nemen.
6.8. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle licenties uitgeschakeld en wordt de gebruiker geacht alle overige software in combinatie met deze licenties of ontwikkeld of gebonden aan FAK definitief te verwijderen.
6.9. Licenties mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7. Abonnement
7.1. Een software abonnement wordt minimaal afgesloten voor 3 jaar (36 maanden).
7.2. Abonnementen zijn te betalen in termijnen van maanden of jaren. U betaalt dan in termijnen van 3 maal 1 jaar of 36 maanden.
7.3. Het contract gaat in vanaf de dag van afname van software en/of hardware.
7.4. Elke abonnementsvorm wordt vooruit gefactureerd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8. Contractsduur en uitvoering overeenkomst
8.1. De overeenkomst tussen Wederpartij en FAK wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij FAK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FAK dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8.3. Indien FAK gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan FAK ter beschikking heeft gesteld.
8.4. FAK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. FAK is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan FAK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FAK gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van FAK daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Wijzigen overeenkomst
9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  9.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. FAK zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
9.3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd door FAK. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is FAK gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen FAK bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere Voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van FAK op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan FAK een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9.5. Indien FAK met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is FAK niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9.6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij FAK alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op FAK rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
10.1. FAK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
10.1.1. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
10.1.2. Na het sluiten van de overeenkomst FAK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
10.1.3. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
10.1.4. Door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van FAK kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10.2. Voorts is FAK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FAK kan worden gevergd.
10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FAK op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien FAK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4. Indien FAK tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is FAK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10.6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FAK gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FAK, zal FAK in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FAK extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij FAK anders aangeeft.
10.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FAK vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FAK op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Ook zullen de geleverde niet of niet volledig betaalde goederen (hardware) en alle software retour moeten worden gestuurd naar FAK.
10.9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal er 30% van de totaalfactuur voor de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

11. Leveringstermijnen
11.1. Alle door FAK genoemde of overeengekomen leveringstermijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door FAK genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden FAK niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. FAK spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste leveringstermijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.
11.2. FAK is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is FAK gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FAK en Wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
11.3. Levering geschiedt af bedrijf van FAK en/of af bedrijf van derden. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is FAK gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
11.4. De enkele overschrijding van een door FAK genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste leveringstermijn of (oplever)datum brengt FAK niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste leveringstermijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt FAK wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat FAK in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12. Betaling en incassokosten
12.1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door FAK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FAK aangegeven. FAK is gerechtigd om periodiek te factureren.
12.2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12.3. FAK heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekkenin de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.4. FAK kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. FAK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FAK verschuldigde.
12.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
12.7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II. Indien FAK echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

13. Overmacht
13.1. FAK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FAK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FAK niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FAK of van derden daaronder begrepen.
13.3. FAK kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
13.4. Voorzoveel FAK ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FAK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
14.1. De door FAK te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de Voorwaarden die daaraan gesteld worden. FAK kan in dat geval andere garantie- en andere Voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
14.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de door FAK verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
14.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FAK, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
14.4. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FAK geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
14.5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen bij ontvangst direct na levering schriftelijk aan FAK te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan FAK te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FAK in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient FAK in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
14.6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14.7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartijgeen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FAK de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van FAK, bemiddelen in de vervanging of herstel daarvan aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan FAK te retourneren en de eigendom daarover aan FAK te verschaffen, tenzij FAK anders aangeeft.
14.9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FAK daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
14.10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
14.11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FAK en de door FAK bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Indien FAK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2. FAK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FAK is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.3. Indien FAK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FAK beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.4. De aansprakelijkheid van FAK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 15.5. FAK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
15.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FAK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FAK toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene Voorwaarden.
15.7. FAK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FAK of zijn leidinggevende ondergeschikten.

16. Risico-overgang
16.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

17. Vrijwaring
17.1. De Wederpartij vrijwaart FAK voor eventuele aanspraken van derden, die inverband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FAK toerekenbaar is.
17.2. Indien FAK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden FAK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FAK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FAK en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

18. Intellectuele eigendom
18.1. FAK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FAK partij is, is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
19.2. De rechter in de vestigingsplaats van FAK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FAK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20. Vindplaats en wijziging Voorwaarden
20.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
20.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met FAK.
20.3. De Nederlandse tekst van de algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Versie 2 - 28 Januari 2018


Contact

Meer weten of direct solliciteren? Neem contact met ons op of kom gewoon eens langs voor een bak koffie!Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


T: +31(0)88 432 13 25
info@fak-nederland.nl

Mail ons

Voor een bezoek aan ons kantoor kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken.


Goolkatenweg 65
7521 BE Enschede

Bekijk op kaart

Adres voor goederenontvangst
 


Rigtersbleek-Westend 3
7521 RC Enschede

Bekijk op kaart